Posted by admin on April 8, 2012

ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า

ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า
1) ก่อนลงมือปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ตรวจหรือวัดด้วยเครื่องมือวัดไฟฟ้าว่าในสายไฟ
หรืออุปกรณ์นั้นมีไฟฟ้าหรือไม่
2) การทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะปิดสวิตช์ไฟหรือตัดไฟฟ้าแล้ว ต้องต่อสายอุปกรณ์นั้นลง
ดินก่อนทางานและตลอดเวลาที่ทางาน
3) การต่อสายดินให้ต่อปลายทางด้าน” ดิน “ก่อนเสมอจากนั้นจึงต่อปลายอีกข้างเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
4) การสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่าใดๆ หากไม่แน่ใจให้ใช้อุปกรณ์ทดสอบไฟวัดก่อน
5) การจับต้องอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า จะต้องทาโดยอาศัยเครื่องมือ-
อุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น
6) เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คีม ไขควง ต้องเป็นชนิดที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นอย่างดี

ขณะทำงานต้องมั่นใจว่า ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่สัมผัสกับส่วน
อื่นของอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟด้วยความพลั้งเผลอ
8) การใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์ การแขวนป้ายเตือนห้ามสับสวิตช์ตลอดจนการปลดกุญแจ
และป้ายต้องกระทาโดยบุคคลคนเดียวกันเสมอ
9) การขึ้นที่สูงเพื่อทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้เข็มขัดนิรภัย หากไม่มีการใช้เชือกขนาดใหญ่
คล้องเอาไว้กับโครงสร้างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
10) การทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าหากเป็นไปได้ควรมีผู้ช่วยเหลืออยู่ด้วย