Posted by admin on April 6, 2012

มารยาทในการอ่าน คือ

 มารยาทในการอ่าน คือ
มารยาทเป็นวัฒนธรรมทางสังคม เป็นความประพฤติที่ดีเหมาะสมที่สังคมยอมรับและยกย่อง
ผู้มีมารยาทคือ ผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอน ขัดเกลามาดีแล้ว มารยาทในการอ่านแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ ที่บางคนอาจไม่รู้สึก แต่ไม่ควรมองข้าม มารยาทเหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีหรือไม่ อย่างไร ดังเช่นภาษิตที่ว่า “สำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุล”