Posted by admin on April 3, 2012

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล มีอะไรบ้าง?

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล มีอะไรบ้าง?

เครื่องดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท แบ่งตามหลักในการทำเสียงหรือวิธีการบรรเลง
เป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องสาย

เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือน โดยสายที่ใช้จะเป็นสายโลหะหรือ
สายเอ็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น 2 จำพวก คือ

1) เครื่องดีด ได้แก่ กีตาร์ แบนโจ ฮาร์ป แบนโจ

2) เครื่องสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอล วิโอลา

2. เครื่องเป่าลมไม้

เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท คือ

1) จำพวกเป่าลมผ่านช่องลม ได้แก่ เรคอร์เดอร์ ปิคโคโล ฟลุต ปิคโคโล

2) จำพวกเป่าลมผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต แซกโซโฟน  คลาริเน็ต
3. เครื่องเป่าโลหะ
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงได้โดย การเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า
ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน เป็นต้น

ทรัมเป็ต
4. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด
เครื่องดนตรีประเภทนี้เล่นโดยใช้นิ้วกดลงบนลิ่มนิ้วของเครื่องดนตรี ได้แก่
เปียโน เมโลเดียน คีย์บอร์ดไฟฟ้า อิเล็คโทน  เมโลเดี

5. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

5.1) เครื่องตีประเภททำนอง ได้แก่ ไซโลไฟน เบลไลรา ระฆังราว เบลไลรา
5.2) เครื่องตีประเภททำจังหวะ ได้แก่ กลองทิมปานี กลองใหญ่ กลองแตร็ก ทอมบา กลองชุด ฉาบ กรับ ลูกแซก  กลองทิมปานี