Posted by admin on April 13, 2012

ประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(บางกลางท่าว) กับนางเสือง มีพระนามเดิมว่า พระราม เมื่อชนมายุ 19 พรรษา ได้ตาม
เสด็จพระบิดาไปในการสงครามระหว่างสุโขทัย กับเมืองฉอด ทรงช่วยพระบิดาทำยุทธหัตถี
ชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด พระบิดาจึงเฉลิมพระนามให้เป็น “พระรามคำแหง”
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
1. ทรงขยายอาณาเขตออกไปกว้างขวางกว่ารัชสมัยใดๆ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับรัฐใกล้เคียง เช่น พญาเม็งรายแห่งอาณาจักรล้านนา พญางำเมืองแห่งแคว้นพะเยา
พระเจ้าฟ้ารั่วแห่งอาณาจักรมอญ
2. ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยใน พ.ศ. 1826
3. ทรงส่งเสริมการค้า ทั้งการค้าภายในและการค้าภายนอก เช่น ให้งดเว้นการเก็บ
จังกอบหรือภาษีด่าน
4. ทรงบำรุงศาสนา เช่น ให้นิมนต์พระสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์จาก
นครศรีธรรมราชมาเป็นพระสังฆราช และริเริ่มการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมในวันพระ
5. ทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด เช่น ให้ผู้เดือดร้อนมาสั่นกระดิ่ง ถวาย
ฎีกาได้ให้ทายาทมีสิทธิได้รับมรดกจากพ่อแม่ที่เสียชีวิตไป เป็นต้น