Posted by admin on April 3, 2012

นาฏศิลป์ประเทศลาว มีอะไรบ้าง?

นาฏศิลป์ประเทศลาว มีอะไรบ้าง?
ลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ ก่อกำเนิดมาตังแต่ปี พ.ศ. 2501 โดย Blanchat de
la Broche และเจ้าเสถียนนะ จำปาสัก ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ การสอนหนักไปแนวทางพื้นบ้าน (ศิลปะ
ประจำชาติ) ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2518 ได้เข้าร่วมกับโรงเรียนศิลปะดนตรีของเท้าประเสิด สีสานน มีชื่อใหม่
ว่า “โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ” ขึ้นอยู่กับกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนะธรรม มีครู 52 คน นักเรียน 110 คน
เรียนจบได้ประกาศนียบัตรชั้นกลาง ผู้มีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษจะได้รับการส่งเสริมให้เรียนต่อใน
ต่างประเทศ หรือทำหน้าที่เป็นครูหรือนักแสดงต่อไป วิชาที่เปิดสอนมีนาฏศิลป์ ดนตรี ขับร้อง นาฏศิลป์จะสอน
ทั้งที่เป็นพื้นบ้าน ระบำชนเผ่า และนาฏศิลป์สากล ดนตรี การขับร้องก็เช่นกัน สอนทั้งในแนวพื้นฐานและแนว
สากล