Posted by admin on April 5, 2012

การใช้โวหารภาพพจน์ คือ

 การใช้โวหารภาพพจน์ คือ

การใช้โวหารภาพพจน์ โวหารภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงโดยไม่กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา ผู้ประพันธ์มีเจตนาจะให้ผู้อ่านเข้าใจ และประทับใจยิ่งขึ้นกว่าการชำคำบอกเล่าธรรมดา
การใช้โวหารภาพพจน์อาจทำได้หลายวิธี เช่น

3.5.1 เปรียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้จะมีคำแสดงความหมาย
อย่างเดียวกับคำว่าเหมือน ปรากฏอยู่ด้วย ได้แก่คำว่า เปรียบเหมือน เสมือน ดุจ ประดุจ ดุจดัง ราวเพียง เช่น

คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา (เพี้ยง-โทโทษ มาจากคำว่าเพียง)

คุณบิดรดุจอา กาศกว้าง

3.5.2 เปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง บางตำราเรียกว่าอุปลักษณ์ เช่น พ่อแม่คือ ร่มโพธิ์
ร่มไทร ของลูก

ราชาธิราชน้อม ใจสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด ถ่องแท้

3.5.3 สมมุติสิ่งต่างๆ ให้มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ หรือที่เรียกว่าบุคลาธิษฐาน เช่น
น้ำเซาะหินรินรินหลากไหล ไม่หลับเลยชั่วฟ้าดินสลาย

3.5.4 การใช้คำสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนสัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งหนึ่งใช้แทนอีกสิ่งหนึ่ง
เช่น แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา เชยผกาโกสุมประทุมทอง