Posted by admin on April 10, 2012

การจัดทำแผนชุมชน ทำอย่างไร

การจัดทำแผนชุมชน ทำอย่างไร
การแก้ปัญหาชุมชนที่เป็นรูปแบบและขั้นตอน น่าจะใช้การแก้ปัญหาในรูปแบบชุมชนโดยชุมชน
จะต้องมีคณะทำงานที่มาจากหลายภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดย
นำเอาปัญหา และประการณ์ของชุมขน มาวิเคราะห์ จัดลำดับและแนวทางการแก้ไข มาร่วมกัน
พิจารณา ปัญหาในบางเรื่อง ชุมชนสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ปัญหาใหญ่ๆ และซับซ้อนอาจต้องจัด
ทำเป็นโครงการ ประสานงาน หน่วยงาน องค์การภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วย
งานที่มีการรับผิดชอบ และมีศักยภาพโดยตรง ตลอดจนโครงการของรัฐบาล

การจัดทำแผนชุมชนน่าจะเป็นเนื้อหา สาระหนึ่งที่ ชุมชนจะต้องได้รับการฝึกฝน เพราะในปัจจุ
บันนี้ ทางราชการได้ใช้แนวทางของแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นโครงการ กองทุน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ SML และโครงการขององค์การต่างๆ แม้กระทั่ง องค์การปกครองส่วนท้อง
ถิ่น