Posted by admin on April 5, 2012

สัมผัสสระ คือ

 สัมผัสสระ คือ

สัมผัสสระ กวีจะใช้คำที่มีเสียงสระคล้องจองกัน เช่น

เข้าทางตรอกออกทางประตู

คางคกขึ้นวอแมงปอใส่ตุ้งติ้ง

น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย

เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก

Leave a Reply