Posted by admin on April 16, 2012

รายได้ของรัฐบาล จำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

รายได้ของรัฐบาล จำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. รายได้จากภาษีอากร เป็นรายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 88 ของรายได้ทั้งหมด
2. รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ หมายถึง ค่าบริการและค่าธรรมเนียม เช่น
ค่าเช่าทรัพย์สินของรัฐ ค่าขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ค่าขายหนังสือ
ราชการ ค่าขายของกลางจากคดีอาญา รายได้ส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมด
3. รายได้จากรัฐพาณิชย์ หมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่มาจากผลกำไร และเงินปันผล
จากองค์การต่างๆ ของรัฐ เงินส่วนแบ่งจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายได้ส่วนนี้คิดเป็น
ร้อยละ 6 ของรายได้ทั้งหมด
4. รายได้อื่นๆ เป็นรายได้นอกเหนือจากรายได้ 3 ประเภทข้างต้น ได้แก่ ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ค่าสัมปทานแร่และปิโตรเลียม ค่าอาชญาบัตรสำหรับฆ่าสัตว์
ค่าภาคกลางแร่และปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงไม้ การผลิตเหรียญกษาปณ์ รายได้ส่วนนี้คิด
เป็นร้อยละ 4 ของรายได้ทั้งหมด
สรุปได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลคือรายได้ จากภาษีอากรเป็นเงินที่รัฐบาลเก็บ
จากประชาชนผู้มีเงินได้เพื่อใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาลโดยไม่ต้องให้การตอบแทนอย่างใด
อย่างหนึ่งแก่ผู้เสียภาษีอากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ดังนี้
1. เพื่อเป็นรายได้ของรัฐสำหรับใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ที่จำเป็น
2. เพื่อการควบคุม เช่น เพื่อจำกัดการบริโภคของประชาชนในสินค้าฟุ่มเฟือย หรือ
สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. เพื่อการจัดสรรและการกระจายรายได้ โดยการเก็บภาษีจากผู้มีรายได้มาก ใน
อัตราสูงเพื่อให้รัฐนำไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์แกส่วนรวมและผู้มีรายได้น้อย
4. เพื่อการชำระหนี้สินของรัฐโดยการเก็บภาษีอากรจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาของรัฐเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐกู้ยืมมา
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในนโยบายทางธุรกิจ โดยใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือสนับสนุน
หรือจำกัดการลงทุนการธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
6. เพื่อเป็นเครื่องมือในนโยบายการคลัง เช่น เพิ่มอัตราภาษีให้สูงขึ้นในภาวะ
เงินเฟ้อ และลดอัตราภาษีลงในภาวะเงินฝืด เป็นต้น

สรุป 

รายได้ของรัฐบาลประกอบด้วยรายได้ที่เป็นภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่
ภาษีอากร เพื่อนำมาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาลโดยไม่ต้องให้การตอบแทนแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดโดยเฉพาะ

Leave a Reply