Posted by admin on April 8, 2012

ประวัติความเป็นมาของลีลาศสากล

  ประวัติความเป็นมาของลีลาศสากล

การลีลาศมีพื้นฐานมาจากการเต้นรำพื้นเมือง ซึ่งชนแต่ละชาติแต่ละเผ่า ใช้ในการพิธีกรรมต่าง
ๆ แต่จากความเป็นมาไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าการลีลาศเกิดขึ้นเมื่อใด และจากการไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าการลีลาศเกิดขึ้นเมื่อใด และจากการค้นพบหลักฐานการผนังถ้ำได้พบว่ามนุษย์มีการเต้นรำมาเป็นเวลา 5,000 ปีมาแล้ว แต่เป็นการเต้นรำเพื่อเป็นการประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนา หรือความเชื่อต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่า การลีลาศหรือการเต้นรำน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์นั่นเอง และได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ ตามวัฒนธรรมประเพณี และความเป็นอยู่ของชนชาติต่าง ๆ เช่น การเต้นรำพื้นเมืองของชาติต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบให้เป็นท่ามาตรฐานมากขึ้น จนเป็นรูปแบบสากลนิยม หรือการลีลาศในปัจจุบันนั่นเอง

Leave a Reply