Posted by admin on March 22, 2012

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ในการแสดงผลงาน ถ้าผู้นาผลงานมาแสดงจะต้องอธิบายหรือรายงานปากเปล่าหรือคาถามต่าง ๆ
จากผู้ชมหรือต่อกรรมการตัดสินโครงงาน การอธิบายตอบคาถาม หรือรายงานปากเปล่านั้น ควรได้คานึงถึง
สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ต้องทาความเข้าใจกับสิ่งที่อธิบายเป็นอย่างดี
2. คานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับระดับผู้ฟัง ควรให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3. ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม
4. พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อสาคัญ ๆ ไว้เพื่อช่วยให้การรายงาน
เป็นไปตามขั้นตอน
5. อย่าท่องจารายงานเพราะทาให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ
6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผู้ฟัง
7. เตรียมตัวตอบคาถามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
8. ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่จาเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้ถาม
9. หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลื่อน หรือหาทางหลีกเลี่ยงเป็น
อย่างอื่น
10. ควรรายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
11. หากเป็นไปได้ควรใช้สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการรายงานด้วย เช่น
แผ่นใส หรือสไลด์ เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาและคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาในการแสดงผลงานนั้น จะคล้ายคลึงกัน
ในการแสดงผลงานทุกประเภท แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยเพียงเล็กน้อย สิ่งสาคัญก็คือ
พยายามให้การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจผู้ชม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องในเนื้อหา

Leave a Reply